תקנון אתר

תקנון

 1. ניתן לבטל את העסקה באתר בתוך שעה מרגע ההזמנה, בשעות הפעילות של שירות הלקוחות. ימים א'-ה' 9:00-16:0
  בטלפון:  050-2207018 או בדואר אלקטרוני בקשה לביטול שתעשה למעלה משעה לאחר ביצוע הזמנה תחוייב ב5% מסכום העסקה, וזאת על מנת לכסות עמלת סליקה וזמן עיבוד הזמנה
 2. כל החלפה או החזרה שתתבצע ע"י שליח מטעם דנה סידי תחוייב בעלות משלוח 30 ש"ח
 3. כללי
 •       אתר בית העסק danasidi.com (להלן: "האתר") משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ופריטי אופנה (להלן: "המוצר") והוא בבעלותה ובניהולה של  דנה סידי כהן. (להלן: "בית העסק"). בכל מקום בו מצוין בית העסק בתקנון זה ההתייחסות הינה גם למי מטעמו.
 •       האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 •       הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולת הרשמה ו/או הזמנה ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין ודבר שבינך (להלן: "המשתמש") כהגדרתו להלן באתר לבין בית העסק.
 •       לצורך תקנון זה, משתמש – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים להלן;

○   מי שגילו 18 שנים ומעלה או לחילופין, גילו מתחת ל - 18 שנים או מי שזקוק לקבלת אישור מצד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, אשר מצהיר כי עם השימוש באתר, קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופוס ו/או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע כל פעולה ושימוש באתר.

○   מי שיש ברשותו דואר אלקטרוני.

○   מי שיש בבעלותו כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

 •       כל פעולה באתר מהווה את הסכמתך לנהוג לפי התקנון ולקבל את כל תנאיו, על כן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל פעולה ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר.
 •       כל משתמש המבצע פעולה באתר, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים לכל תנאיו והוראותיו של תקנון זה וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילו ו/או בית העסק ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או המעצבת, בכל הקשור להוראות והתנאים בתקנון זה.
 •       ויודגש, כי בית העסק רשאי לשנות אחת או יותר מהוראות תקנון זה, מעת לעת, וכן שומר על זכותו לעדכנן ו/או לבטלן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת לקהל לקוחותיו. בכל מקרה של פרסום הוראות הסותרות את הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
 •       המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של בית העסק הכוללות רישום ממוחשב ואוטומטי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, מהוות ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 •       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, מבלי לקבל את אישור בית העסק מראש ובכתב.
 •       כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
 1. הגבלת אחריות
 •       בית העסק ו/או מי מטעמו, המנהל את פעילות האתר, עושה כל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב אי אלו דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות קולמוס בין אם במחיר המוצג ו/או בתיאור המוצר המוצג ו/או במידע המוצג, ובית העסק ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן. בית העסק איננו מתחייב להחזיק במלאי את כל המוצרים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 •       התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינוים אחרים בין מראה המוצר בתמונה, חלקו או כולו, לבין המוצר הנמכר בפועל. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את בית העסק.
 •       בכל מקרה לא יישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו נזק ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 •       בית העסק או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בית העסק שומר לעצמו הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
 •       כל שימוש שיעשה משתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר, יפטור את בית העסק מאחריות בשל כל נזק שייגרם, בין אם ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד.
 •       מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון, לרבות מזג אויר חריג, שיבושים בלתי צפויים במחשבי האתר או בית העסק, שביתות אצל נותני השירותים השונים או כל עיכוב אשר עלול להיגרם מאירועים שאינם בשליטת בית העסק, לא יחייבו את בית העסק והמשתמש או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 1. זכויות יוצרים
 •       כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים (על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007), גרפיקה ועיצוב, עיצוב המוצרים, שמות הדגמים, התוכנה, היישומים, הטקסטים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), המפרטים, בסיסי הנתונים, כתובת האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, הינם רכושו הבלעדי של בית העסק ואין להעתיק ו/או לשכפל אותם בלא קבלת רשות בכתב מבית העסק.
 •       אין להעתיק, להפיץ, לשווק ולמכור, לשכפל ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, עיצוב הבגדים ועיצוב התמונות, בלא קבלת רשותו מראש ובכתב של בית העסק, אם וככל שתינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נותנים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים, באופן מסחרי או פרטי.
 •       שם המותג הנושא את שמה של המעצבת דנה סידי, לרבות הלוגו, הינם רכושו הבלעדי של בית העסק, ולא יעשה בו שימוש בלי אישור מראש ובכתב של בית העסק.
 1. הרכישה באתר
 •       האתר מאפשר רכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר באופן נח, קל ומהיר.
 •       במעמד ביצוע ההזמנה יבצע בית העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. רק עם קבלת אישור הסליקה על ידי חברת האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה בדואר האלקטרוני כי ההזמנה אושרה. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה.
 •       במקרה של מוצר שאזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה בית העסק רשאי להודיע למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה טלפונית, לפי בחירתו של בית העסק. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד בית העסק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 •       המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש, בין השאר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
 1. מדיניות אספקה משלוחים ושרות
 •       בית העסק יספק למשתמש את המוצרים שנרכשו (להלן: "הפריטים") באמצעות חברת שילוח חיצונית (להלן: "חברת השילוח") או באמצעות דואר רשום.
 •       אפשרויות המשלוח והאספקה הינה באמצעות: 

○   שליח עד הבית  - בעלות של 30₪

○   שליח להחזרת הפריט בעלות של  30₪

○   שליח להחלפת פריט בעלות של  50₪

○   אין החזרות או החלפות דרך דואר ישראל 

○   איסוף עצמי מהסטודיו בתיאום מראש בכתובת רח' הכישור 1 תל אביב.

 •       זמני אספקה:

○        שליח עד הבית – עד 7 ימי עסקים

○   דואר רשום – עד 14 ימי עסקים

○   חבילה באיסוף עצמי תישמר למשך 10 ימי עסקים. במידה ולא תידרש, ישלח בית העסק את החבילה בדואר רשום לכתובת המעודכנת בפרטי המשתמש. חבילה אשר לא תידרש ותוחזר לבית העסק, בית העסק שומר לעצמו את הזכות, אך לא חייב, לבטל את העסקה.

 •       בית העסק איננו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 •       בית העסק איננו מחויב לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 1. מדיניות ביטול עסקה/ החלפת מוצרים והחזר כספי
 •       המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א– 1981 או לחילופין, להחליף את הפריט כנגד פריט חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן.
 •       ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט על ידי המשתמש, שלא עקב פגם בפריט ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלתו ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה ו/או החלפת פריט יבוצע באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות לתיאום איסוף החבילה על ידי שליח בטלפון 050-2207018 או בדוא"ל. דמי משלוח ככל ששולמו, לא יוחזרו.
 •       ניתן לבטל את העסקה באתר בתוך שעה מרגע ההזמנה, בשעות הפעילות של שירות הלקוחות. ימים א'-ה' 9:00-16:00
  בטלפון: 050-2207018 או בדואר אלקטרוני בקשה לביטול שתעשה למעלה משעה לאחר ביצוע הזמנה תחוייב ב5% מסכום העסקה, וזאת על מנת לכסות עמלת סליקה וזמן עיבוד הזמנה
 •       ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין הפריט ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר, על המשתמש לעדכן את שירות הלקוחות מיד עם קבלתו ובמעמד זה הינו רשאי לבטל את העסקה.
 •       בכל מקרה, החזרת הפריט, החלפתו בפריט אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים, כנגד החזרת הפריט ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ולא הוסרו תוויות הפריט.

○   לצורך החזרת ו/או החלפת ו/או ביטול פריט יש ליצור קשר עם שירות לקוחות.

○   פריט מקולקציה חדשה ניתן להחזרה או החלפה עד 14 ימים מיום קבלתו.

○   פריט אשר נמכר במחיר סוף עונה ניתן להחזרה או החלפה עד 7 ימים מיום קבלתו. מבצעי 50-99 שח באתר אין החזרה או החלפה על עסקאות ממבצעים אלו

○       . כל החלפה/החזרה איסופה יחויב בדמי משלוח בסך של 30 ₪ ללא קשר לסוג המשלוח שייבחר למשלוח הפריטים המוחלפים.

○   סך כל ההחלפות שהחברה תאפשר בכל רכישה היא שלוש החלפות בסך הכל, בין אם בתשלום ובין אם בהבאת הפריט לסטודיו.

○   החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה פחות עלות שילוח, וזאת בתוך 3 יום מתאריך קבלת הפריט בבית העסק. תשלום שבוצע בתשלומים יזוכה בתשלומים. במקרה של ביטול עסקה יקוזזו מההחזר 5% מסכום העסקה על עמלת סליקה

○   החזר כספי עבור עסקה ששולמה באמצעות paypal, יתבצע אך ורק דרך זיכוי לחשבון ה- paypal, וזאת בתוך 7 ימים ממועד הגעת הפריט לבית העסק.

 הזיכוי תקף עד שנה וחצי מרגע הנפקתו

○   במקרה של החלפת או החזרת פריט שנרכש באמצעות קופון ו/או זיכוי, לא יתבצע החזר כספי. במקרה דנן, יונפק קוד קופון חדש לשימוש נוסף, כך גם במקרה של רכישה באמצעות כרטיס דיירקט.

○        במבצעי 1+1: לא יתבצעו החלפות והחזרות

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי בית העסק
 •       בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון; המשתמש מסר פרטים כוזבים בעת או לאחר הרכישה ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר; אם לא נקלטו במערכת פרטי המשתמש או אמצעי התשלום.
 •       בכל מקרה בו, מחמת "כוח עליון", לרבות תקלות במערכות תקשורת ומחשבים, תקלה במערכת טלפונים, אירוע חבלה, התקפת סייבר ואירוע בטחוני, אין באפשרות בית העסק לבצע ניהול תקין של האתר או לספק למשתמש את הזמנתו, רשאי בית העסק, בנסיבות כאמור לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו
 •       ובהתאם לנסיבות הביטול.
 •       ביטול עסקה במבצע, LAST CALL black friday.לא תנתן החזרה/ החלפה בכל קטגורית ה1+1
 •       אין כפל מבצעים בתקופת ה-black friday
 •   מבצעי 50-99 שח באתר אין החזרה או החלפה על עסקאות ממבצעים אלו
 1. אבטחת מידע
 •       בית העסק עושה כל שלאל ידו לשמור על סודיות המידע שנמסר לו על ידי המשתמש.
 •       בית העסק אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של משתמשי האתר במאגרי בית העסק ו/או בכל בסיס נתונים אחר.
 •       בית העסק נוקט באמצעי זהירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום אבטחת המידע על מנת לשמור ככל האפשר על פרטיות המשתמשים.
 •       בית העסק מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר, אלא לצורך המטרה שלשמה הם נמסרו.
 •       כל המידע שיימסר על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי בית העסק בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב – 1982 ולא יועבר לצד ג'.
 •       על אף האמור לעיל, במקרים שאינם בשליטת בית העסק ו/או נובעים מכוח עליון, לא יישא בית העסק באחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזק בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי בשימוש, "וירוסים" ו/או תקלות לציוד המחשב של המשתמש, עיכוב שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.
 1. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט במוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 1. שונות
 •       תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין המשתמש לבית העסק אשר מהווה חוזה מכר לכל דבר ועניין.
 •       בית העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק את שימוש המשתמש באתר בכל עת בו הפר המשתמש תנאי מתנאי תקנון זה ו/או על דין או הוראה אחרת.
 •       בית העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק את שימוש המשתמש באתר בכל עת בו עשה המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, לרבות אך לא רק, מסירת פרטים שגויים או ללא הרשאה.
 •       המוצרים הנמכרים באתר נמכרים גם כן בבוטיקים וברשתות נבחרות בפריסה ארצית. בית העסק איננו מתחייב למחיר הנמוך ביותר ועל כן ייתכנו הבדלי מחירים בין האתר לחנויות השונות.
 •       בית העסק רשאי להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות.
 •       בית העסק רשאי בכל עת להפסיק או לשנות מבצעים, הנחות והטבות וזאת בלא צורך במתן בהודעה מוקדמת.
 1. יצירת קשר

לכל הבהרה ו/או שאלה ניתן לפנות לסטודיו דנה סידי

בכתובת: הכישור 1

קומה 1, ביתן 56

תל אביב

050-2207018

ימי ראשון ושני הם ימי סיטונאות, בהם אין קבלת קהל.

הסטודיו פתוח בימים א-ה בין השעות  9:00-14:30  הגעה בתיאום מראש

ימי שישי - הסטודיו סגור

טלפון ליצירת קשר:  050-2207018

שירות לקוחות בוואטסאפ: 053-236-0688